Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení
Informace o zpracování osobních údajů pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále jen „služby”) pod obchodní značkou Taneční, do kterých nemusíte v obleku a Taneční bez obleku, pod správou společnosti MM Dance s.r.o., J Hory 671, Kladno, 272 01, IČO: 04087445.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost MM Dance s.r.o., J Hory 671, Kladno, 272 01, IČO: 04087445.

 

Kontaktní údaje správce:

Adresa: J. Hory 671, Kladno, 272 01

Email: tanecnibezobleku@gmail.com

Telefon: +420 724 717 316 

S poskytnutými údaji mohou přijít do styku a zpracovávat je také:

1. Ing. Iveta Zabystrzan Vancáková IČO 055 46 818 se sídlem Buchovcova 1602/8, 13000 Praha 3 -  spoluvedení obchodní značky “Taneční, do kterých nemusíte v obleku” a “Taneční bez obleku”
2. Lektoři a asistenti, kteří pomáhají s poskytováním služeb (vedení docházky, poskytnutí vstupenek na akce)
3. Účetní kancelář, právní kancelář, poskytovatel webových služeb (nepřímo - na základě přístupu do webového rozhraní)


Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob nebo k reklamnímu sdělení třetích osob.

 

Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovávány správcem a tato osoba je klientem správce.
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt.
Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává údaje, které subjekt údajů sdělí v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb souvisejících s webovou stránkou www.tanecnibezobleku.cz a eshop-tanecnibezobleku-praha.cz
Správce zpracovává jenom údaje, které subjekt údajů sdělí na základě nákupu na eshopu, vyplnění formuláře, telefonické přihlášky, emailové přihlášky, telefonického rozhovoru v souvislosti s objednáním služeb, osobního rozhovoru, emailové komunikace s klientem nebo na základě přání ohledně zasílání newslettera a tanečních novinek nebo na první lekci kurzu na doplnění kontaktních údajů.


Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy subjektu údajů pořízené v prostorách konání kurzů a akcí, které správce používá jako propagační materiály na webových stránkách www.tanecnibezobleku.cz, eshop-tanecnibezobleku-praha.cz a sociálních sítích - Instagram (tanecni_bez _obleku) a Facebook (Taneční, do kterých nemusíte v obleku). V případě sdílení fotek a videí na webových stránkách a sociálních sítích správce neoznačuje subjekty na fotografiích a videích.


Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a plnění vzájemné smlouvy správcem, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy.


Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušným ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od konce vzájemného smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, jako jsou newsletter a taneční novinky budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum.


Osobní údaje, které zpracováváme
Pro poskytnutí služeb správcem jsou nezbytné tyto osobní
údaje:
Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
Email
Telefon

Tyto údaje správce používá v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb, pro účetní potřeby vytvoření faktury), pro zaslání informací o poskytované službě (zaslání faktury, potvrzení přihlášky, úvodní informace k službě, nebo akci, informace o změně, připomenutí), pro oznámení o zásadní změně (například změna místa, datumu, konání akce a podobně), zasílání newsletterů, tanečních novinek, fotografií a materiálů z tanečních lekcí
V případě přihlašování na párové kurzy a vyplňování přihlášky za celý pár Vás prosíme, aby byly poskytované údaje zadány v součinnosti všech subjektů, s jejich
vědomím a souhlasem.


V případě, že subjekt využívá firemních benefitů pro zaměstnance, jsou nezbytné také
pro smluvní plnění tyto údaje:
Právnická osoba - Název společnosti
Sídlo
IČO a DIČ
Fyzická osoba: Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
IČO a DIČ


Tyto údaje jsou dále použity pro uzavření smlouvy a účely vedení účetnictví. Pokud klient tyto údaje neposkytne, není možné uzavřít smlouvu se správcem a poskytnout tak služby z ní vyplývající.
Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.


Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají klienti jako subjekty osobních údajů níže popsána práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
1. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovány, má přístup k těmto údajům, může požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem na přístup k
osobním údajům subjektu údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
2. Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů.
3. Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
5. Právo na přenositelnost údajů
6. Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav.
7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu.
tanecnibezobleku@gmail.com, písemně na adresu:


MM Dance s.r.o.

J. Hory 671

Kladno 272 01


V jednotlivých výše popsaných případech není možné subjektu údajů vyhovět. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.